พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นักดนตรี นักประพันธ์คำร้อง นักแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน ตลอดจนนักดนตรีสมัครเล่นเข้าเฝ้าฯ และถวายงานตามความถนัดอย่างใกล้ชิดในหลายวโรกาส เมื่อนักดนตรีมีโอกาสมาชุมนุมกันมากเข้า จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและนายเอื้อ สุนทรสนาน รวมตัวกับนักดนตรีทั้งหลาย จัดตั้งเป็นชมรมดนตรีในขั้นต้น  และเมื่อเป็นปึกแผ่นดีแล้ว จึงจัดตั้งเป็นสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย  จากพระราชดำรัสที่พระราชทานเนื่องในงานวันสังคีตมงคลครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2509 เป็นที่มาของการตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์