สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ก่อตั้งมาร่วม 45 ปี ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ แทนคณะของ นายวีรวัธน์ เทพโสธร ที่กำลังจะหมดวาระลงหลังจากดำรงตำแหน่งมาสองสมัย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ สโมสรนายทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน สี่แยกเกียกกาย กทม. เวลา 09.00-15.00 น.

โดยมีจำนวนสมาชิกผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมด 1,348 คน แบ่งเป็นกลุ่มที่ 1 หมายเลข 1-21 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ หมายเลข 1 พ.ต.อ.สิทธิพงศ์ ทองวัฒนา, หมายเลข 2 นายพิเชฏฐ ศุขแพทย์, หมายเลข 3 นางกรุณาพร รีลี่ย์, หมายเลข 4 นายมนตรี เพียรนิติรักษ์, หมายเลข 5 นางสาววารุณี วัชญาน์, หมายเลข 6 นายไมตรี นิยมแสง, หมายเลข 7 นายวิเชียร กาญจนวิไล, หมายเลข 8 นายกมล ทัพคัลไลย, หมายเลข 9 นายกฤตบุญ รณรื่น, หมายเลข 10 นายถาวร จุลตามระ, หมายเลข 11นางวลัยลักษณ์ ภานุมาต, หมายเลข 12 นางสาวกัญญา วงศ์สวัสดิกุล, หมายเลข 13 นางศิริวรรณ สำเนียง, หมายเลข 14 นายบุญเลิศ มณฑาทอง, หมายเลข 15 นางสุมาลี นัยระตนหิรัญ, หมายเลข 16 นางจันทร์ทิพย์ ตริอริยสัจ, หมายเลข 17 นางธิดารัตน์ มารสินธุ์, หมายเลข 18 นางจินตนา มงคล, หมายเลข 19 นายประดิษฐ์ ศิลาวงศ์, หมายเลข 20 นายณรงค์ หลงบางพลี, หมายเลข 21 นางสุปราณี ลิ้มสุวรรณ

   และกลุ่มที่2 หมายเลข 22-42 นำโดย หมายเลข 22 นายวีรวัธน์ เทพโสธร, หมายเลข 23 นายสมจิตร ธุระวณิชย์, หมายเลข 24 นายประยงค์ ชื่นเย็น, หมายเลข 25 นายสุวิทย์ กิตติธรานนท์, หมายเลข 26 พล.อ.อ.ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง, หมายเลข 27 พล.อ.ต.สุรพันธ์ ทองคำเภา, หมายเลข 28 นางสาววดีรินทร์ สิงห์กุลภูวัชร, หมายเลข 29 นางสาวอุบลกาญจน์ เนียมลาภเนื่อง, หมายเลข 30 นายทวีศักดิ์ สุวรรณจิตต์, หมายเลข 31 นายวิชชา กองผาสุข, หมายเลข 32 นายวิชัย ต่อเนื่อง, หมายเลข 33 นางทิพวัลย์ โพธิ์ทองนาค, หมายเลข 34 นางสาวภัคประวีร์ ทองแย้ม, หมายเลข 35 นายจารึก วิริยะกิจ, หมายเลข 36 นางสาวจุฑามาศ คล่องงาน, หมายเลข 37 นางอนงค์สิริ จิรเฉลิมชัย, หมายเลข 38 นางเจียมจิราภา ถิระพุฒิพันธ์, หมายเลข 39 นางสุภักดิ์ตรา คงสกุลทรัพย์, หมายเลข 40 นายวิรัฐวิศว์ ภูมิศิริเธียร, หมายเลข 41 นางสาวเพ็ญพร จรัสจิรกาล, หมายเลข 42 นางสาววัลยรัชสร ศิริสาร

    นอกจากนี้ยังมีผู้สมัครรายย่อย ได้แก่ หมายเลข 43 นายชัชวาลย์ เดชะปัญญา, หมายเลข 44 นายชาติชาย จินดา, หมายเลข 45 นายองอาจ รื่นรวยทรัพย์ และ หมายเลข 46 นางวันทนา ศรีเวทย์บดี

    โดยบรรยากาศการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยว่า "การเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่เก่าแก่ในประเทศไทย และในการเลือกตั้งสมาคมดนตรีในครั้งนี้เรามุ่งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะบริสุทธิ์ยุติธรรม ผมเองได้รับเกียรติจากท่านนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย คือท่าน นายวีรวัธน์ เทพโสธร เชิญผมมาเป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง ผมเลยนำคณะกรรมการของสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ทั้งหมดมาดูแลการเลือกตั้งในครั้งนี้ เนื่องจากการเลือกตั้งในครั้งนี้มีผู้สมัครจำนวนมาก และมีสมาชิกทั้งหมด 8,000 กว่าคน ซึ่งคราวที่แล้วก็เลือกไม่ได้เพราะเกิดความวุ่นวาย ผมเลยต้องเลื่อนการเลือกตั้งมาเป็นในครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ผมได้ขอกำลังเจ้าหน้าที่ และจัดการเลือกตั้งแบบสากล มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีผมเป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายหรือสมาชิกสมาคมดนตรี เห็นว่าเมื่อเลือกตั้งเข้ามาแล้วอย่าไปฟ้องร้องกัน ก็เอาคนที่ชนะการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมในครั้งนี้ โดยที่พวกเราเป็นกรรมการการเลือกตั้งโดยไม่เข้าใครออกใคร มีใครมาร้องเรียน มีพิรุธในการเลือกตั้ง เราจะนำเรื่องดังกล่าวมาพิจารณา 

    ซึ่งการเลือกตั้งในวันนี้เราได้เปิดทำการในเวลา 09.00 น. และปิดหีบตอน 3 โมงเย็น ซึ่งคิดว่าวันนี้จะมีคนมาใช้สิทธิ์จำนวนมาก โดย 1 ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นกระบวนการเลือกตั้งที่เหมือนสากลมาก ปราศจากความรุนแรง การปะทะ มีความเข้าใจระหว่างสมาชิกกับคณะกรรมการการเลือกตั้งที่พยายามชี้แจงทุกอย่างให้เห็นว่า เมื่อเราเป็นกลางแล้วต้องเชื่อมั่นว่า คนที่ชนะในวันนี้คือชนะด้วยเสียงสมาชิก ไม่ได้ชนะด้วยการโกงหรือเราไปเอียงข้างใดข้างหนึ่ง เราเชื่อมั่นว่า สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสุขของคนไทยทั้งประเทศ เราได้รับเกียรติให้มาทำตรงนี้ เรายืนยันจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ยุติธรรมโปร่งใส 100% ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกของสมาคมดนตรีที่มีการเลือกตั้ง เพราะที่ผ่านมาจะเป็นการส่งต่อให้กัน แต่เมื่อวันนี้มีการแข่งขัน ก็เท่ากับการพิสูจน์ได้ว่าสมาคมดนตรีมีการแข่งขันเพื่อการพัฒนา ไม่ได้มีการแข่งขันเพื่อแตกแยก ฉะนั้นวันนี้เราเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำเป็นคุณประโยชน์ร่วมกันของประเทศและองค์กรที่เป็นสาธารณประโยชน์ ฉะนั้นก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ยังไงสุดท้ายนี้ก็อยากฝากถึงคนที่ได้รับเลือกเข้ามาบริหารสมาคมว่า ก็ขอให้เห็นว่า มันมีการต่อสู้ มีการลงทุนค่อนข้างสูงในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง แล้วก็เชื่อมั่นว่า ทุกคนไม่ได้มาหาประโยชน์ในสมาคมดนตรีแน่นอน เนื่องจากสมาคมดนตรีฯ ไม่มีผลประโยชน์เลย เพียงแต่ว่ามีจิตที่ดี ก็อยากให้มาทำเพื่อสังคม เพื่อคนไทย ขอให้สมาคมดนตรี ก้าวไปข้างหน้าด้วยคณะบริหารที่มีจิตจะพัฒนาเพื่อให้ประเทศไทยมีดนตรีและทำให้ประชาชนไม่ขัดแย้งกันนะครับ"

    ทั้งนี้ผลจากการลงคะแนนของสมาชิกทั้งหมด ปรากฏว่า กลุ่มที่ 2 นำโดย นายวีรวัธน์ เทพโสธร ได้รับคะแนนเสียงอย่างท้วมท้นชนะคู่แข่ง จึงได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยอีก 1 สมัย 

    สำหรับทีมคณะกรรมการบริหารของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ที่นำโดย นายวีรวัธน์ เทพโสธร มีดังรายชื่อต่อไปนี้ นายประยงค์ ชื่นเย็น, นายจารึก วิริยะกิจ, นางทิพวัลย์ โพธิ์ทองนาค, นายวิชัย ต่อเนื่อง, นายทวีศักดิ์ สุวรรณจิตต์, นางสาวภัคประวีร์ ทองแย้ม, นายสุวิทย์ กิตติธรานนท์, พล.อ.อ.ทองเลื่อน ประพัฒน์ทอง, นายวิชชา กองผาสุข, นางสาววดีรินทร์ สิงห์กุลภูวัชร, นางสาวจุฑามาศ คล่องงาน, นางอนงค์สิริ จิรเฉลิมชัย, นายวิรัฐธวิศว์ ภูมิศิริเธียร, คุณเพ็ญพร จรัสจิรกาล, คุณเจียมจิราภา ถิระพุฒิพันธ์, คุณสุภักดิ์ตรา คงสกุลทรัพย์, คุณวัลยรัชสร ศิริสาร, คุณสมจิตร ธุระวณิชย์, พลอาการตรีสุรพันธ์ ทองคำเภา, คุณอุบลกาญจน์ เนียมลาภเนื่อง